Науково-Дослідницькі секції: Українська мова

Card image

Англіцизми в українськомовному просторі популярних б...

Автор(ка) : Тичинська Анна Валеріївна

Метою науково-дослідницької роботи є аналіз популярни...

Card image

Семантико-стилістичні особливості кольороназв у ліри...

Автор(ка) : Павлович Марія Василівна

У дослідженні методом суцільної вибірки виявлено лекс...

Card image

Прізвище як виразник історичної пам'яті народу (на мат...

Автор(ка) : Журавель Надія Миколаївна

Дослідницьку роботу присвячено вивченню шляхів виник...

Card image

Лексичні особливості повісті Оксани Думанської «Школ...

Автор(ка) : Ткаченко Софія Володимирівна

У проєкті здійснено спробу з’ясувати особливості лек...

Card image

Особливості мовлення жителів Лугинської громади...

Автор(ка) : Бондаренко Ангеліна Віталіївна

У дослідницькому проєкті «Особливості мовлення жител...

Card image

Колірні епітети в поетичній мові Ліни Костенко...

Автор(ка) : Тангел Андрій Миколайович

У доробку здійснено аналітичний огляд опублікованих н...

Card image

Індивідуальна метафорична концептофера Г.Гузовської-...

Автор(ка) : Дурягіна Олександра Олександрівна

Суть проєкту полягає в аналізі концептофери індивідуа...

Card image

Жіноча військова псевдонімія: семантичний та структур...

Автор(ка) : Довган Анастасія Миколаївна

У роботі описано теоретичні підходи стосовно інтерпре...

Card image

Активні й пасивні конструкції в контексті синтаксично...

Автор(ка) : Катернога Дар'я Миколаївна

Минулого року Генеральна асамблея Європейської федер...

Card image

Мікротопонімікон села Казавчина Голованівського райо...

Автор(ка) : Василик Софія Сергіївна

Дослідження мікротопонімів – одна з актуальних тем у ...

Card image

Лексико-семантичні поля у притчах та казках Івана Липи...

Автор(ка) : Яремків Анастасія-Марія Романівна

У науково-дослідницькій роботі проаналізовано лексич...

Card image

Кореляція лінгвокультурем у романі Надії Гуменюк «Вер...

Автор(ка) : Обуховська Софія Ігорівна

Робота є виграшною як у теоретичному, так у практичном...

Card image

Сміхова культура українців у дискурсі військових експ...

Автор(ка) : Галаур Софія Павлівна

Дослідницький проєкт присвячено вивченню дискурсу ві...

Card image

Синтаксичні засоби мовленнєвого впливу в публічних ук...

Автор(ка) : Приварська Софія Вікторівна

Антропозорієнтоване мовознавство та когнітивно-диску...

Card image

Семантико-стилістичні особливості військової лексики...

Автор(ка) : Скосер Вікторія Олександрівна

У дослідницькій роботі здійснено аналіз семантико-сти...

Card image

Медична термінологія у збірці оповідань Генрі Марша «...

Автор(ка) : Скочний Олександр Ігорович

Тема моєї наукової роботи «Медичні терміни у збірці оп...

Card image

Відантропонімні інноваційні деривати: особливості ст...

Автор(ка) : Кузнєцова Мирослава Олегівна

Проблема дослідження способів творення відонімних по...

Card image

Словотвірні особливості лексичних інновацій російськ...

Автор(ка) : Данчишен Анастасія Олександрівна

Пропонована до захисту робота присвячена актуальній і...

Card image

Крилаті вислови в поетичному мовленні Ліни Костенко...

Автор(ка) : Тимчук Ольга Вікторівна

Наукову роботу на тему «Крилаті вислови в поетичному м...

Card image

Експресивний потенціал соматизмів у поетичних текста...

Автор(ка) : Бутурлим Ганна Олександрівна

У роботі виявлено й схарактеризовано приклади нетипов...

Card image

Авторські неологізми в ранньому періоді творчості Мих...

Автор(ка) : Демченко Катерина Сергіївна

Дослідницьку роботу присвячено особливостям вживання...